Brukermeny

rulle.png

Støtt NKU!

Amount:   NOK

Powered by OSTraining.com

Welcome, Guest
Username Password: Remember me

Rules

 
Politisk plattform vedtatt enstemmig på NKUs landsmøte i Drammen 13.Mai  2006, revidert på NKUs landsmøter i 2008 og 2010
 
NKU setter marxismen på dagsorden. Vårt mål er et sosialistisk Norge i en sosialistisk verden, hvor produksjonsmidler, infrastruktur, og den viktigste varehandelen er felleseie. Verdens ressurser og livsbetingelser må benyttes på en planmessig måte til alles beste.
 
Folkemakt mot pengemakt!
For å nå fram til et slikt samfunn må landet gjennomgå en revolusjonær forandringsprosess, hvor dagens kapitalistiske utbyttingssystem i Norge blir erstattet med et sosialistisk samfunn basert på folkemakt. Et sosialistisk samfunn skaper grunnleggende nye forhold som gir muligheter for å utvikle samfunnet videre fram mot det klasseløse, kommunistiske, samfunnet. Kampen for et klasseløst samfunn starter ikke med Karl Marx eller den russiske revolusjonen i 1917. Helt tilbake til føydalismen og slavetida har slike tanker hatt feste blant de som har drømt om ei framtid basert på fred, samarbeid, respekt og fellesskap. Det er fellesskapssamfunnets mange muligheter som har inspirert generasjon etter generasjon til på forskjellige måter å delta i klassekampen.
 
NKU og samfunnet
Vårt mål for samfunnsutviklinga er et framtidig klasseløst samfunn. Dette kommer ikke uten hard kamp og organisering mot kapitalismen fra arbeiderklassen og de undertryktes side. Derfor finnes NKU. Staten og statsapparatet, som i dag er kapitalistisk og tjener de kapitalistiske interessene, må tas over av arbeiderklassen og gjøres til redskaper for å utvikle fellesskapet og samfunnet i sosialistisk retning. Det er kun gjennom å ta kontrollen over eiendomsretten og produksjonsmidlene at verdens ressurser kan benyttes til å tilfredsstille menneskenes viktigste behov, fremfor kapitalens behov for profittmaksimering. Det er kun gjennom en demokratisk økonomi at folk vil kunne oppnå reell frihet.
 
NKU, imperialismen og anti-imperialismen
Grunnlaget for NKUs anti-imperialistiske arbeid er basert på en marxistisk analyse av imperialismen. Den slår fast at vår tid først og fremst er prega av imperialistisk rivalisering mellom de kapitalistiske maktsentraene USA, EU, Russland og Japan. Først på deres imperialistiske dagsorden står nå kampen om energiressursene, hvor krig har blitt det fremste politiske maktmiddelet. Konfliktene i Kaukasus er et eksempel på en direkte konfrontasjon mellom USA og Russland, hvor oljeledningene fra Det kaspiske hav spiller en avgjørende rolle. USAs aggresjon mot Iran er likeledes rettet mot å sikre kontroll over noen av verdens viktigste energikilder.
 
Vi arbeider for å identifisere fienden i eget land og vil synliggjøre hvem som fører an og profitterer på imperialismen i Norge. Den norske deltagelsen i USAs og Storbritannias kriger i Irak og Afghanistan via utlånte våpensystem, transport av våpenmateriell og gjennom deltagelse i den nye oppdelinga av Iraks oljeressurser, viser at herskerklassen i Norge har medansvar for de enorme lidelsene som Iraks og Afghanistans folk har blitt påført med disse krigene. Norges militære bidrag i Afghanistan bidrar videre til å fordekke okkupasjonen som en humanitær aksjon for det hjemlige publikummet, og tilslører de geostrategiske forholdene som ligger til grunn for NATO-landenes tilstedeværelse. Politikernes desinformasjon kan ikke betraktes som noe annet enn ideologisk manipulasjon av det norske folk. Likeledes sitter Statoil på store interesser i Kaukasus, og viser hvordan den norske herskerklassen deltar direkte i det imperialistiske spillet om verdens ressurser.
 
NKU og solidaritetsarbeidet
NKU driver et anti-imperialistisk solidaritetsarbeid og arbeider for mest mulig støtte til organisasjoner, bevegelser, land og folk som står i motsetningsforhold til imperialismen. Vi støtter de land og bevegelser som deler vårt politiske grunnsyn og ser på disse som viktige buffere mot den imperialistiske
drømmen om en fullstendig kapitalistdominert verden, hvor ethvert håp om forandring skal bli sett på som nytteløst etter at den sosialistiske frihetsfakkelen er slukket. Vi støtter også den store forandringsprosessen i Latin- Amerika, hvor særlig land som Cuba, Uruguay, Nicaragua, Bolivia og Venezuela står som forbilder og synlige bevis på hva man i fellesskap kan få til av framgang på tross av imperialistisk aggresjon, blokade kupp og sabotasje.
 
NKU og aksjonisme
NKU har ikke tillitt til at ungdommens og det arbeidende folks interesser kan sikres gjennom det norske valgsystemet. Folkets krav er mer slagkraftige gjennom direkte aksjon: på skolene, på arbeidsplassene og på gatene. Direkte aksjon er en grunnleggende del av NKUs historie, der vi i over 100 år har kjempet sammen med ungdommen og støttet opp om de svake og undertrykte. Denne stolte tradisjonen vil vi bære videre utover i det nye årtusen 
 
NKUs magasin
Vi gir ut Røde Stjerne for å komme ut med vår politikk og analyse av Norge og verden, for å organisere og slik øke styrken i kampen for sosialisme, for folkemakt mot pengemakt og imperialisme, fram mot det klasseløse samfunnet.

Go to Category

Time to create page: 0.29 seconds
blank