POLITISK PLATTFORM

 

Vedtatt enstemmig på NKUs landsmøte i Drammen 13. mai 2006,

revidert på NKUs landsmøte i Oslo  30. august 2008

 

 

NKU setter marxismen på dagsorden. Vårt mål er et sosialistisk Norge i en sosialistisk verden, hvor produksjonsmidler, infrastruktur, og den viktigste varehandelen er felleseie. Verdens ressurser og livsbetingelser må benyttes på en planmessig måte til alles beste.

 

 

 

Folkemakt mot pengemakt!

 

For å nå fram til et slikt samfunn må landet gjennomgå en revolusjonær forandringsprosess, hvor dagens kapitalistiske utbyttingssystem i Norge blir erstattet med et sosialistisk samfunn basert på folkemakt. Et sosialistisk samfunn skaper grunnleggende nye forhold som gir muligheter for å utvikle samfunnet videre fram mot det klasseløse, kommunistiske, samfunnet. Kampen for et klasseløst samfunn starter ikke med Karl Marx eller den russiske revolusjonen i 1917. Helt tilbake til føydalismen og slavetida har slike tanker hatt feste blant de som har drømt om ei framtid basert på fred, samarbeid, respekt og fellesskap. Det er fellesskapssamfunnets mange muligheter som har inspirert generasjon etter generasjon til på forskjellige måter å delta i klassekampen.

 

I NKU driver vi vårt arbeid på flere forskjellige områder:

 

 

NKU og samfunnet

 

Vårt mål for samfunnsutviklinga er et framtidig klasseløst samfunn. Dette kommer ikke uten hard kamp og organisering mot kapitalismen fra arbeiderklassen og de undertryktes side. Derfor finnes NKU. Staten og statsapparatet, som i dag er kapitalistisk og tjener de kapitalistiske interessene, må tas over av arbeiderklassen og gjøres til redskaper for å utvikle fellesskapet og samfunnet i sosialistisk retning. Det er kun gjennom å ta kontrollen over eiendomsretten og produksjonsmidlene at verdens ressurser kan benyttes til å tilfredsstille menneskenes viktigste behov, fremfor kapitalens behov for profittmaksimering. Det er kun gjennom en demokratisk økonomi at folk vil kunne oppnå reell frihet.

 

 

NKU, imperialismen og anti-imperialismen

 

Grunnlaget for NKUs anti-imperialistiske arbeid er basert på en marxistisk analyse av imperialismen. Den slår fast at vår tid først og fremst er prega av imperialistisk rivalisering mellom de kapitalistiske maktsentraene USA, EU, Russland og Japan. Først på deres imperialistiske dagsorden står nå kampen om energiressursene, hvor krig har blitt det fremste politiske maktmiddelet. Krigen i Georgia er uttrykk for en åpen konfrontasjon mellom USA og Russland, hvor oljeledningene fra Det kaspiske hav spiller en avgjørende rolle.

 

Vi arbeider for å identifisere fienden i eget land og vil synliggjøre hvem som fører an og profitterer på imperialismen i Norge. Den norske deltagelsen i USA/Storbritannias krig i Irak og Afghanistan via utlånte våpensystem, transport av våpenmateriell og gjennom deltagelse i den nye oppdelinga av Iraks oljeressurser, viser at herskerklassen i Norge har medansvar for de enorme lidelsene som Iraks og Afghanistans folk har blitt påført med disse krigene. Norges militære bidrag i Afghanistan bidrar videre til å fordekke okkupasjonen som en humanitær aksjon for det hjemlige publikummet, og tilslører de geostrategiske forholdene som ligger til grunn for NATO-landenes tilstedeværelse. Politikernes desinformasjon kan ikke betraktes som noe annet enn ideologisk manipulasjon av det norske folk. Likeledes sitter StatoilHydro på store interesser i Kaukasus, og viser hvordan den norske herskerklassen deltar direkte i det imperialistiske spillet om verdens ressurser.

 

 

NKU og solidaritetsarbeidet

 

NKU driver et anti-imperialistisk solidaritetsarbeid og arbeider for mest mulig støtte til organisasjoner, bevegelser, land og folk som står i motsetningsforhold til imperialismen. Vi støtter de land som erklærer seg som sosialistiske og ser på disse som viktige buffere mot den imperialistiske drømmen om en fullstendig kapitalistdominert verden hvor ethvert håp om forandring skal bli sett på som nytteløst etter at den sosialistiske frihetsfakkelen er slukket. Vi støtter også den store forandringsprosessen i Latin- Amerika, hvor særlig land som Cuba, Uruguay, Nicaragua, Bolivia og Venezuela står som forbilder og synlige bevis på hva man i fellesskap kan få til av framgang på tross av imperialistisk aggresjon, blokade kupp og sabotasje.

 

 

NKUs magasin

 

Vi gir ut vårt magasin for å komme ut med vår politikk og analyse av Norge og verden, for å organisere og slik øke styrken i kampen for sosialisme, for folkemakt mot pengemakt og imperialisme, fram mot det klasseløse samfunnet.

 

KONTAKT OSS

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

UNGDOMMEN ER FRAMTIDEN!

FRAMTIDEN ER SOSIALISME!

UNGDOMMEN ER FRAMTIDEN!

FRAMTIDEN ER SOSIALISME!