Vedtekter

§ 1 Navn og målsetning

 

1.  Organisasjonens navn er Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU).

 

2. NKU bygger på marxismen-leninismen, den vitenskapelige sosialismen. NKU arbeider for arbeiderklassens maktovertakelse, en revolusjonær omdanning av det kapitalistiske norske samfunnet til et sosialistisk, og videre et kommunistisk samfunn.

 

3. NKU arbeider ut fra prinsippet om proletarisk internasjonalisme og er tilsluttet Verdenssambandet av Demokratisk Ungdom (VDU).

 

4. NKU har sitt arbeidsfelt blant unge arbeidere, elever og studenter, for å bedre deres situasjon, og for å vinne dem for sosialismen.

 

 

§ 2 NKUs forhold til eksterne organisasjoner

 

1. NKU er organisatorisk selvstendig. NKU skal jobbe for samarbeid med andre positive krefter på venstresiden om saker der man har felles målsetninger og strategier. Eventuell fast organisatorisk tilknytning til en annen organisasjon/parti må godkjennes av Landsmøtet med 2/3 flertall.

 

NKU skal hele tiden søke samarbeid med eller deltakelse i sammenslutninger av antimonopolistisk karakter etter prinsippet om enhetsfront og folkefront. Dette gjelder spesielt kampen mot norsk og internasjonal imperialisme, eksempelvis NATO, EU, WTO m.v.

 

2. Landsmøtet vedtar retningslinjer for NKUs tilknytning til eventuelle samarbeidspartnere. Forbundsstyret kan fatte vedtak for midlertidig tilknytning til eksterne organisasjoner mellom landsmøtene, men et slikt vedtak må ratifiseres ved førstkommende landsmøte.

 

 

§ 3 NKUs organisatoriske oppbygning

 

1. NKU bygger på individuelt medlemsskap (se § 4)

 

2. Medlemmene er organisert i lokallag (se § 7) og distriktslag (se § 8)

 

3. NKU bygger på den demokratiske sentralismen. Dette er det overordnede organisasjonsprinsipp som alle ledd i organisasjonen er avledet av. Dette organisasjonsprinsippet betyr:

 

Demokratisk meningsutveksling innad, enhetlig opptreden utad.

Når vedtak er fattet etter en demokratisk diskusjon, gjelder vedtaket

også for et eventuelt mindretall.

Vedtak som blir gjort av høyere organ i NKU er bindende for lavere organ.

Ledende organ på alle plan i NKU blir valgt på demokratisk vis.

 

 

§ 4 Medlemskap

 

1. All ungdom fra 14 inntil fylte 31 år, som betaler kontingent, følger forbundets vedtekter og vedtak og som vil delta aktivt i forbundets aktiviteter, kan bli tatt opp som medlem av NKU. Medlemskap i NKU opphører å eksistere fra man fyller 35 år.

 

2. Medlemmer av NKU plikter:

 

Etter evne å delta aktivt i forbundets grunnorganisasjoner eller på steder hvor det ikke er grunnlag for slike delta som enkeltmedlemmer.

Å gjøre seg kjent med NKUs vedtak og lover.

Å delta i salg og abonnementsverving for NKU-organet.

 

3. Medlemmene har rett til:

 

Å få skolering i marxismen-leninismen

Å øve kameratslig kritikk og motta rettledning i sitt arbeid i og for NKU

Å velges til et hvert tillitsverv i NKU

 

4. Medlemmene opptas i lokallag, distriktsorganisasjon eller direkte til sentralen. Alle nye medlemmer skal meldes inn til sentralen og distriktsstyret etter at de er registrert.

5. Alle medlemmer som har anledning til det, skal være fagorganisert. Medlemmene skal arbeide i skole- arbeids- og samfunnsliv.

 

 

 

§ 5 Disiplin

 

1. Medlemmer som bryter NKUs lover og retningslinjer skal søkes rettledet gjennom kritikk og selvkritikk. Om dette ikke hjelper kan vedkommende ekskluderes fra NKU.

 

2. Eksklusjon kan vedtas når:

 

Et medlem bryter NKUs lover og vedtak

Et medlem motarbeider eller på annen måte skader NKU

 

3. Vedtak om eksklusjon kan bare fattes av Forbundsstyret eller Landsmøtet

4. Den som er ekskludert av Forbundsstyret har rett til å anke sin sak inn for Landsmøtet. Inntil Landsmøtet har tatt stilling til saken, gjelder det fattede vedtak i Forbundsstyret.

 

 

 

§ 6 Kontingent

 

1. Medlemmene betaler inn kontingenten til Sentralstyret hvert år etter 1. januar.

 

2. For nye medlemmer er kontingenten på kr 50 det første året de betaler. Deretter utgjør kontingenten f.t. kr 400,- pr år for medlemmer i arbeid, kr 300,- pr år for studenter og lærlinger og kr 150,- pr år for arbeidsløse og skoleelever.

3. Kontingenten fastsettes av Landsmøtet som også vedtar hvordan kontingenten skal fordeles.

 

 

 

§ 7 Lokallaget

 

1. Lokallagene er NKUs grunnorganisasjon. Laget omfatter et naturlig avgrenset område.

 

2. I Tillegg til ordinære lokallag kan det opprettes bosteds-, bedrifts-, skole-, interesse- eller bransjegrupper. Medlemmene av slike grupper er underlagt de ordinære lokallagene.

 

3. Et lokallag må minst ha tre medlemmer for å konstitueres som lag. Nye lag som opprettes må godkjennes av Distriktsstyret eller Sentralstyret.

 

4. Et lokallag kan ikke oppløses dersom tre eller flere medlemmer ønsker å opprettholde det. Oppløsning må foretas av et ordinært/ekstraordinært årsmøte. Ved oppløsning av lokallaget skal alle eiendeler tilfalle Distriktsstyret eller Sentralen.

 

5. Lokallaget har følgende oppgaver:

 

Innenfor sitt virkeområde å arbeide i samsvar med NKUs vedtak og retningslinjer ut fra de lokale forhold.

Dyktiggjøre medlemmene teoretisk og praktisk ved aktivt skoleringsarbeid

Drive utadvendt arbeid, rekrutteringsarbeid og spre materiell NKU ønsker å distribuere

Organisere salg og abonnementsverving til Røde Stjerne.

Engasjere medlemmene i front- og interessearbeid for ungdom

Holde regelmessige medlemsmøter

 

6. Laget skal ved hvert Årsmøte og når Sentralstyret eller Distriktsstyret krever det, sende rapport til disse organ.

 

7. Laget skal holde årsmøte hvert år. Årsmøtet gjøres kjent for medlemmene minst tre uker i forveien. Årsmøtet skal behandle beretning, regnskap, innkomne forslag og valg.

 

8. Årsmøtet velger et styre de selv bestemmer størrelsen av, med minst tre poster; leder, sekretær og kasserer.

 

9. Laget velger en kommisjonær for NKU-avisa

 

10.   Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.

11.   Laget melder et medlems flytting til Distriktsstyret og Sentralen.

 

 

 

§ 8 Distriktsorganisering

 

1. Distriktslaget omfatter alle medlemmer i fylket. Der det faller naturlig kan grensene for distriktslaget omfatte andre geografiske områder. Grensene for distriktslaget skal fastsettes av Forbundsstyret i samråd med lokallag og evt Distriktsstyret.

 

2. Distriktslag opprettes der det er tre eller flere lokallag. I distrikter hvor det er mindre enn tre lag, bør det opprettes et arbeidsutvalg bestående av forbundsstyrerepresentanter i distriktet og to representanter for lokallagene. Dette organ har ingen formell myndighet.

 

3. Distriktsårsmøtet er distriktets høyeste organ og skal avholdes hvert år. På årsmøtet har alle lag rett til å møte med valgte representanter etter representasjonsregler som skal fastsettes av Distriktsstyret.

 

4. Distriktslaget kan ikke oppløses dersom tre eller flere lokallag ønsker å opprettholde det. Oppløsning av distriktslag skal skje på ordinært/ekstraordinært årsmøte. Ved oppløsning av distriktslag skal alle eiendeler tilfalle NKU sentralt.

 

5. Innkalling til distriktsårsmøte skal skje seks uker før møtet finner sted. Distriktsårsmøtet skal behandle beretning, regnskap, innkomne forslag og valg. Forslag til distriktsårsmøtet skal være innsendt minst tre uker før møtet finner sted. Innkomne forslag skal sendes til lagene minst en uke før møtet finner sted.

 

6. På distriktsårsmøtet velges leder, sekretær og kasserer. Årsmøtet velger i tillegg så mange styremedlemmer som det finner nødvendig. Forbundsstyrerepresentanter kan møte på distriktsårsmøter med tale- og forslagsrett. Leder, sekretær og kasserer utgjør arbeidsutvalget i distriktet, og dette skal være slik plassert at det kan ha jevnlige møter. På årsmøtet velges også to revisorer.

 

7. Ekstraordinært distriktsårsmøte skal avholdes dersom Distriktsstyret eller en tredjedel av medlemmene i distriktet krever det.

 

8. Distriktsstyret utgjør den politiske og organisatoriske ledelsen av distriktet mellom årsmøtene. Dets oppgaver er bl.a.:

 

Utgjøre bindeleddet mellom forbundsledelsen og lokallagene

Fremme det politiske og organisatoriske arbeidet i distriktet

Ta initiativ for å danne nye lag og hjelpe fram svake lag

Organisere og summere opp den politiske debatten i distriktet og sørge for at resultatet blir kjent for forbundsledelsen

Sende regelmessig rapport til forbundsledelsen om den politiske og organisatoriske situasjonen i distriktet samt til Distriktsstyrets arbeid. Rapporter om distriktsstyrets arbeid skal også sendes til lokallagene og gruppene.

Sette i verk politiske og organisatoriske vedtak fattet av høyere organ innen forbundet.

 

 

§ 9 Landsmøtet

 

1. NKUs høyeste organ er Landsmøtet. Ordinært Landsmøte skal avholdes minst hvert tredje år. Ekstraordinært Landsmøte skal avholdes dersom Forbundsstyret finner det nødvendig, eller om/når lokallag tilsvarende en tredjedel av NKUs medlemmer krever det.

 

2. Til Landsmøtet har alle lag rett til å sende representanter ut fra representasjonsregler fastsatt av Forbundsstyret.

 

3. Tid og sted for Landsmøtet fastsettes av Forbundsstyret. Innkalling til Landsmøtet må sendes ut minst tre måneder før det finner sted.

 

4. Alle medlemmer og lag har rett til å fremme forslag for Landsmøtet. Forslag vedrørende vedtekter må være inne minst to måneder før møtet finner sted. Andre forslag må være inne minst fem uker før møtet finner sted.

 

5. Alle forslag samt dagsorden og andre sakspapirer skal sendes ut til representantene minst tre uker før Landsmøtet finner sted.

 

6. Programforslag skal sendes ut til medlemmene minst tre måneder før Landsmøtet finner sted.

 

7. Navn på landsmøterepresentantene skal være innsendt fra lokallagene minst fire uker før Landsmøtet finner sted.

 

8. Landsmøtet velger Forbundsstyre med vararepresentanter. Forbundsstyret konstituerer seg selv, og alle valg til Sentralstyret skal meddeles til Landsmøtet før dette heves.

9. Landsmøtet velger to revisorer som skal revidere NKUs sentrale regnskaper.

 

10. Landsmøtet fastsetter gjeldende kontingentsatser og fordelingen av disse.

 

 

 

§ 10 Forbundsstyret

 

1. Landsmøtet velger Forbundsstyret bestående av 11 faste medlemmer og tre kollektive varamedlemmer. Forbundsstyrets varamedlemmer kan møte på Forbundsstyremøtene med tale- og forslagsrett.

 

2. Blant sine medlemmer velger Forbundsstyret et Sentralstyre bestående av minst 5 faste medlemmer, samt varamedlemmer hvis en finner det nødvendig. Varamedlemmer til Sentralstyret kan velges blant de faste Forbundsstyremedlemmer eller blant varamedlemmene kan møte med tale- og forslagsrett.

 

3. Forbundsstyret velger leder, organisasjonssekretær og ellers de funksjoner en finner nødvendig.

 

4. Varamedlemmer kan rykke opp som faste representanter i Forbundsstyret eller Sentralstyret etter vedtak i Forbundsstyret, dersom noen av Forbundsstyrets faste representanter midlertidig eller for godt trekker seg, får permisjon eller liknende.

 

5. Forbundsstyret skal møtes når Sentralstyret eller minst en tredjedel av Forbundsstyremedlemmene finner det nødvendig. Innkalling til ordinært Forbundsstyremøte skal foregå minst tre uker før møtet finner sted. Sakspapirer skal være Forbundsstyremedlemmene i hende minst én uke før møtet finner sted.

 

6. Forbundsstyret har rett til å oppheve vedtak av lavere organ i NKU etter diskusjon med representanter for de organ som har fattet vedtaket.

 

7. Forbundsstyret har rett til å tolke lovene ved tvister.

 

8. Forbundsstyret skal regelmessig rapportere til lavere organ i NKU.

 

9. Forbundsstyret nedsetter redaksjon for NKUs hovedorgan, valgkomité samt sakspolitiske komiteer.

 

10. Ansettelse av lønnede tillitsvalgte over lagsplan skal behandles av Forbundsstyret.

11. Forbundsstyremedlemmene pålegges å stå i kontakt med Sentralstyret, lokale lag og grupper innen sitt distrikt.

 

12. Forbundsstyret og Sentralstyret er ansvarlige for NKUs internasjonale arbeid.

 

 

 

§ 11 NKUs hovedorgan

 

Sentralstyret har det politiske, økonomiske og praktiske ansvar for utgivelsen av NKUs hovedorgan Røde Stjerne, ut fra retningslinjer gitt av Forbundsstyret.

 

 

 

§ 12 Generelle bemerkninger

 

1. Valgte organ på alle plan i NKU er bare beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er til stede.

 

2. For å kunne delta i avstemninger på møter, konferanser og eventuelle andre samlinger i NKU, skal medlemskontingent være betalt.

3. Et hvert medlem plikter å opptre kameratslig og for øvrig vise sømmelig opptreden i en hver sammenheng. Det er forbudt å opptre beruset på NKUs møter.

 

4. Alle valgte organ innen NKU bør føre regnskap og protokoller som regelmessig (hvert år) sendes Sentralstyret.

 

 

 

§ 13 Oppløsning av NKU

 

1. Oppløsning av NKU kan bare skje på landsmøtet med 2/3 flertall. Ved oppløsning av NKU skal NKUs midler settes på et sperret fond i 5 år, som kun skal kunne benyttes til en gjenopprettelse av NKU. Etter 5 år, hvis NKU ikke er gjenopprettet, tilfaller midlene Verdens Demokratiske Ungdomssamband.

 

 

 

§ 14 Om ikrafttredelse

 

1. §§ 1- 12 i disse lovene trer i kraft umiddelbart

2. §§ 13- 14 trer ikke i kraft før Landsmøtet er hevet

KONTAKT OSS

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

UNGDOMMEN ER FRAMTIDEN!

FRAMTIDEN ER SOSIALISME!

UNGDOMMEN ER FRAMTIDEN!

FRAMTIDEN ER SOSIALISME!